Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Tugasan 2: GE 6353 :

Teori , Strategi dan Perkaedahan Dalam Pendidikan Komputer.

 

1.0 Pendahuluan

Teknologi maklumat telah mengubah cara manusia bekerja.  Hjetland(1995) menyatakan bahawa “Technology can make our lives easier. Everyday tasks are simplified”. Beliau juga menyatakan bagaimana teknologi dapat mempermudahkan tugas  serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan  teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran.  K-Ekonomi merupakan isu utama yang disarankan oleh Perdana Menteri kita, maka seharusnya pengetahuan tentang teknologi maklumat adalah penting bagi guru-guru dalam membentuk generasi yang akan datang.  Winston Churcil menyatakan “ empayar di masa depan ialah empayar pemikiran dan minda” Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya , pendekatan pengajaran dan pembelajaran teknologi maklumat di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan ,mengunpul maklumat , menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. Pendekatan pengajaran secara tradisional secara sogokan nota-nota seharusnya di kikis dari pemikiran guru tetapi diubah dengan membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat.


2.0     Kandungan Komponen  Komputer  Dalam Pendidikan

Struktur kurikulum Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) 14 minggu komputer adalah seperti berikut

a)       Asas  Dinamika Guru

a)      
Pengajaran dan pembelajaran Bestari

i.        Kemahiran Teknologi Maklumat
ii.       Kemahiran Secara Kritis dan Kreatif
iii.      Kemahiran Belajar
iv.      Kemahiran Mentaksir dan Menilai
v.       Pengurusan Pembelajaran Bestari

b)       Komputer Dalam Pendidikan

a)       Pengenalan Kepada Sistem Dan Rangkaian Komputer

i.        Perkembangan Komputer Dan Teknologi Maklumat
ii.       Komputer Dalam Pendidikan
iii.      Perkakasan dan Perisian

   b)    Rangkaian Komputer

i.        Pengenalan Kepada Komunikasi Data dan Rangkaian Komputer
ii.       Rangkaian Setempat (LAN)

c)  Penyenggaraan Sistem Komputer dan Pengurusan Teknologi Maklumat di Sekolah

i.      
Penyenggaraan Sistem komputer

ii.       Pengenalan kepada komponen dan fungsinya

iii       Menanggal dan memasang semula  komponen komputer

iv.      Mengesan kerosakan dan penggunaan perisian ultiliti

v.       Konfigurasi sistem komputer

vi.      Penyediaan perisian

vii.     Pengurusan fail

vii.     Penyediaan Sistem rangkaian

ix       Pengurusan dan penyenggaraan perkakasan


d)       Pengurusan Teknologi Maklumat

a)       Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti TM di sekolah
b)       Penyediaan makmal komputer
c).      Aspek keselamatan

e)  Internet Dalam Pendidikan

a)   Pengenalan Internet

i.        Kegunaan internet
ii.       Keperluan Perkakasan dan Perisian
iii.      Penggunaan Internet Dalam Pendidikan
iv.      Kemahiran Mencari Dan Menyimpan Maklumat Dari Internet
v.       Isu-isu Semasa Berkaitan Internet


  b) Pembinaan Laman Web

i.        Mengenal contoh-contoh Laman Web
ii.       Mengenalpasti contoh-contoh perisian yang berkaitan
iii.      Pemilihan grafik dan muzik


3.0
     Teori  Dan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran

Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan . Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia .  Proses pembelajaran berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa. Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar  supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan.  Pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang . Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran. Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar  untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan.  Menurut pandangan  ahli kognitif, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal.  Manakala aliran behavioris pula  berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku ,iaitu  cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu. Teori-Teori pembelajaran mempunyai beberapa kepentingan kepada para guru .
Menurut  Arif Sukardi (1987),  terdapat beberapa sebab teori-teori pembelajaran ini perlu dikuasai oleh guru, antaranya ialah seperti berikut:

a)       teori pembelajaran membantu guru memahami proses pembelajaran yang berlaku di dalam diri pelajar itu sendiri.
b)       guru dapat memahami keadaan dan faktor yang mempengaruhi, mempercepatkan atau melambatkan proses pembelajaran  seseorang.
c)       guru dapat membuat ramalan yang tepat tentang hasil yang diharapkan dari proses pengajaran dan pembelajaran.

         Terdapat  beberapa teori yang dikemukakan mengenai pembelajaran , setiap teori  mempunyai  konsep atau prinsip tersendiri tentang proses belajar. Berdasarkan berbezaan sudut pandang ini maka teori pembelajaran  tersebut dapat dikategorikan kepada beberapa bahagian .

a)       Teori Tingkahlaku

Teori ini diperkenalkan oleh aliran  mazhab behavioris .Mereka berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku , iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Pandangan ini memfokuskan kepada perubahan tingkahlaku yang nyata dan dapat diperhatikan .Di antara pandangan atau  definisi pembelajaran mazhab behavioris yang boleh diterima umum ialah seperti yang diberikan oleh Kimble (1961) yang menyatakan pembelajaran sebagai perubahan potensi tingkahlaku yang agak tetap akibat daripada latihan pengukuhan. Perubahan pembelajaran ini berlaku melalui empat proses iaitu perhubungan , pelaziman klasik,pelaziman operan dan pembelajaran melalui pemerhatian.  Di antara prinsip-prinsip teori behaviorisme yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer  ialah

a)       Proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar ikut dengan aktif didalamnya .
            Keadaan ini dapat diwujudkan dengan dengan  menyediakan aktiviti-aktiviti tertenti yang melibatkan pelajar secara  aktif seperti perbincangan dalam    
            kumpulan, aktiviti amali, contohnya    amali membuka dan memasang komponen perkakasan komputer.

b)       Bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu. Contohnya dalam menyampaikan tajuk komponen perkakasan komputer bahan-bahan bantu mengajar seperti kertas edaran atau hand out disediakan  terlebih dahulu di samping penggunanaan slaid powerpoint  dapat menjelaskan sesuatu konsep atau fungsi dengan jelas.Ini memudahkan pelajar  memahami tajuk yang diajar.

c)       Tiap-tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. Penglibatan  
          dan perhatian pelajar dapat dikekalkan dengan memberikan ganjaran  atau rangsangan dengan tujuan untuk  memotivasikan mereka bagi mengikuti   
          pembelajaran seterusnya. Setiap respon pelajar perlu diberikan  maklumbalas yang positif .

d)       Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberi  motivasi.  Setiap kali pelakar berjaya  melakukan sesuatu aktiviti ataupun    
           memberikan respon yang betul atau baik maka ia perlu diberikan ganjaran untuk  mengekalkan minat pelajar bagi meneruskan pembelajaran berikutnya.
           Contohnya dalam aktiviti kumpulan pemasangan komponen perkakasan komputer  dalam kumpulan, guru boleh memberikan ganjaran seperti jumlah
           markah yang tinggi, kakat-kata pujian atau sebarang bentuk tindakan yang boleh memotivasikan pelajar.

                       Menurut (Gagne,Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku  (Behavioral) , terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran .  Berdasarkan sembilan elemen ini , jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep  Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran  dijalankan di dalam kelas . Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer ,pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti  persembahan powerpoint yang menarik  terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk  mengenai asas perkasan komputer  ke dalam kelas .Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas  mengenai perkakasan sistem komputer .  Guru perlu  memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran  dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . Contohnya ,guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini  amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya  terhadap pelajar .  Selain itu , sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran , seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang  telah di pelajari sebelum ini . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang    merangsangkan iaitu  melalui beberapa  soalan , suara guru haruslah jelas dan  berintonasi , susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan   pelbagai media yang relevan contohnya carta alir , gambarajah dan juga slaid projektor . Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu . Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau  memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari .   Sebagai contoh , guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran  tajuk perkakasan komputer  yang telah dipelajari sebelum itu .

 

b)       Teori Kognitif

Ahli psikologi kognitif menyatakan bahawa pembelajaran ialah satu proses dalaman dan tidak dapat diperhatikan secara langsung. Pembelajaran menyebabkan perubahan tingkahlaku seseorang terhadap sesuatu situasi yang khusus. Perubahan tingkahlaku dianggap cuma mencerminkan perubahan dalaman  yang sukar untuk diperhatikan seperti pengetahuan ,perasaan ,harapan dan pemikiran.  Menurut Bruner untuk mengajar sesuatu tidak perlu menunggu sehingga kanak-kanak mancapai tahap perkembangan tertentu. Aspek pentingnya ialah bahan pengajaran harus disediakan dengan baik. Dengan lain perkataan perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral di mana bahan pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari tahap rendah sehingga ke tahap menengah, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Cara belajar yang terbaik menurut Bruner ini adalah dengan memahami konsep, makna dan hubungan melalui proses intuitif dan seterusnya menghasilkan suatu kesimpulan.
            Menurut Hartley & Davies (1976), prinsip-prinsip kognif dari beberapa contoh di atas banyak diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam melaksanakan kegiatan perancangan pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut

a)       Pelajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logik tertentu.

b)       Penyusunan bahan pelajaran dari sederhana ke rumit. Pelajar harus lebih tahu tugas-tugas yang bersifat lebih  sederhana.

c)       Pembelajaran dengan memahami lebih baik dari pada menghafal tanpa pemahaman. Sesuatu yang baru harus  sesuai dengan apa yang telah diketahui
           pelajar sebelumnya.

d)      Tugas guru di sini adalah menunjukkan hubungan apa yang telah diketahui sebelumnya.

e)       Adanya perbezaan individu yang harus diperhatikan dan faktor ini mempengaruhi proses pembelajaran pelajar.

         Kognitif   berkaitan dengan mental,dan  ianya  berkait rapat dengan ingatan jangka panjang  dan ingatan jangka pendek. Ini boleh dilihat melalui  teori Pemprosesan Maklumat. Teori ini menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat oleh pelajar . Maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek. Kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang. Kombinasi pengetahuan (maklumat yang diproses) dan kemahiran di ingatan jangka panjang akan membina strategi-strategi kognitif atau kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang kompleks. Langkah langkah pengajaran mengikut teori pemprosesan maklumat disampaikan  seperti berikut.

a)       Perhatian  pelajar :
            Permulaan pengajaran dengan memberikan set induksi yang dapat menarik perhatian pelajar kepada guru dan  pengajaran. Contohnya dalam pengajaran  
            tajuk perkakasan komputer guru boleh bersoaljawab dengan pelajar dan menunjukkan beberapa contoh perkakasan kompouter ke dalam kelas .
b)       Membawa ingatan pelajar pada tajuk yang berkaitan. Perbincangan tajuk-tajuk lepas yang sudah dipelajari dan dikaitkan dengan topik yang kan diajar.
c)       Penekanan terhadap isi pelajaran yang penting ( utama). Pengajaran pembelajaran sesuatu tajuk disampaikan dengan  penggunaan bahan bantu mengajar
           yang bertepatan  dengan tajuk yang akan disampaikan. Contohnya dalam pengajaran tajuk perkakasan komputer beberapa handout
           mengenainya diedarkan kepada pelajar sebagai banah panduan dan rujukan untuk mengikuti pengajaran guru. Di samping penyediaan slaid powerpoint  
           yang  baik dan dapat menjelaskan isi pelajaran yang disampaikan.
d)       Persembahkan maklumat dengan teratur dengan menggunakan  bahan bantu mengajar yang bersesuaian . Contohnya seperti perisian kursus yang
            berkaitan  dengan tajuk perkakasan komputer .
e)       Tunjukkan pelajar bagaimana mengkategorikan maklumat yang diterima.  Guru membantu dan memberikan bimbingan kepada pelajar untuk melaksanakan 
            memahami  dan pembelajaran .
f)       Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan maklumat yang baru diterima
g)       Pengulangan  Contoh ialah  mengingatkan  pelajar beberapa isi penting yang dipelajari (ingatan janga pendek) dan menyediakan  
             beberapa aktiviti atau latihan  yang berkaitan dengan pelajaran lepas ( ingatan jangka panjang)


  c)     Teori  Konstruktivisime

 Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran    dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak   ditekankan. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar dalam bentuk yang serba sempurna. Pelajar perlu bina sesuatu pengetahuan  itu mengikut  pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha pelajar itu sendiri dan guru tidak   boleh belajar untuk pelajar. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan  ialah satu skema iaiatu aktiviti mental yang digunakan oleh pelajar sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran pelajar tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui pelajar adalah realiti yang dibina sendiri. Pelajar sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran  mereka.Untuk membantu pelajar membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur  kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk  dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. .

                  Beberapa orang ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada pelajar.  Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa pelajar mempunyai idea mereka sendiri  hampir  dalam semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman dan salah konsep ini  diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh    guru.     John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap  harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan pelajar di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme fungsi guru akan berubah.  Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, penilaian, penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Sebagai contoh, perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan pelajar meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan  oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan pelajar membina  skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif.
               Dalam teori konstruktivisme, pelajar tidak lagi dianggap belajar daripada apa yang diberikan guru atau sistem pengajaran tetapi secara aktif membina realiti mereka sendiri dan pada masa yang sama mengubah suai realiti tersebut. Ini adalah sesuai dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputeri.  Dalam melaksanakan pengajaran perkakasan komputer pelajar aktif dalam membina realiti mereka sendiri. Segala pengetahuan dibina oleh pelajar dalam modul  tidak disokong dari pengetahuan luar. Dick (1997) menyatakan bahawa konstruktivisme hanya mencadangkan kaedah dalam mana persekitaran pembelajaran boleh disusunatur dan diurus supaya dapat membekalkan pelajar dengan konteks terbaik untuk belajar. Pembelajaran akan melibatkan pelajar yang aktif dengan mencari pengetahuan dan melibatkan kerja-kerja amali. Teori ini juga beranggapan bahawa pelajar mampu untuk membuat penyelidikan, menganalisis dan mempersembahkan maklumat .

 

d)       Teori Andragogi

Teori andragogi oleh Kowles adalah suatu percubaan untuk mengembangkan satu teori yang khas tentang pembelajaran orang dewasa. Knowles menegaskan orang dewasa adalah terarah diri dan  dijangka bertanggungjawab atas keputusannya. Program pembelajaran orang dewasa seharusnya menampung aspek asas ini.  Andragogi membuat andaian-andaian berikut tentang corak pembelajaran:
 a)  Orang dewasa perlu mengetahui sebab ia dikehendaki mempelajari sesuatu
b)  Orang dewasa perlu belajar secara  eksperimen.
c)  Orang dewasa menganggap pembelajaran sebagai penyelesaian masalah.
d  Pembelajaran orang dewasa paling berkesan jika topik pelajarannya mempunyai nilai segera.

           Secara praktiknya, andragogi bermakna instruksi untuk orang dewasa perlu berfokuskan lebih kepada  proses daripada isi kandungan yang diajar. Strategi-strategi seperti kajian kes, main peranan, simulasi, dan penilaian kendiri adalah paling berguna. Pengajar memainkan peranan sebagai fasilitator atau kakitangan resos dan kurang sebagai pensyarah atau penilai. Andragogi diaplikasikan kepada sebarang bentuk pembelajaran orang dewasa dan telah digunakan dengan meluasnya dalam  mencorak lahan organisasi . 
Knowles memberi satu contoh aplikasi prinsip-prinsip andragogi dalam desain latihan komputer peribadi:

a)     Perlunya menjelaskan sebab sesuatu diajar (misalannya, arahan tertentu, fungsi, operasi .

b)    Instruksi perlu berorientasikan tugasan dan bukan hafalan -aktiviti pembelajaran harus dalam konteks di mana tugas- tugas dilakukan.

c)    Instruksi perlu mengambil kira pelbagai latar belakang pelajar; bahan dan aktiviti pembelajaran hendaklah  disesuaikan dengan jenis/tahap pengalaman  
       penggunaan komputer yang berbeza.

      Oleh kerana orang dewasa adalah terarah diri, instruksi haruslah membenarkan pelajar dewasa  melakukan penemuan sendiri, dan memberi bimbingan dan bantuan jika kesilapan berlaku.  Marzano dan Arredondo mengutarakan teknik pemprosesan mendalam (Deep Processing) yang  menegaskan komponen-komponen pemikiran iaitu imej, sensasi, emosi dan linguistik. Untuk mengingati sesuatu perkara dengan baik, keempat-empat komponen dibangkitkan.

Prinsip-prinsip Andragogi adalah seperti beikut.

 a)      Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perancangan dan penilaian instruksinya.

 b)      Pengalaman (termasuk kesilapan) menjadi asas untuk aktiviti pembelajaran.

 c)      Orang dewasa paling berminat mempelajari subjek yang mempunyai hubungan yang segera dengan   pekerjaan  atau kehidupan peribadinya.

 d)      Pembelajaran orang dewasa adalah berpusatkan masalah dan bukan berorientasi isi kandungan

 

4.0     Konsep Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran

Konsep pendekatan,kaedah,teknik dan strategi  mempunyai kaitan antara satu sama lain dan saling lengkap melengkapi sehingga sukar untuk dibezakan antara satu dengan yang lain. Walaubagaimanapun konsep pendekatan,kaedah,teknik dan strategi mempunyai beberapa ciri tertentu.  Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Edward M.Anthony (1963) ,pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran . Berdasarkan kepada itu pendekatan harus berlandaskan model,prinsip atau teori pembelajaran yang merangkumi perkara berikut:

·       konkrit kepada abstrak

·       mudah kepada kompleks

·       keseluruhan kepada bahagian

·       umum kepada spesifik

·       spesifik kepada umum

·       dekat kepada jauh

·       diketahui kepada belum diketahui

              Merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Mengikut Edward M.Anthony(1963) kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun,berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih.  Teknik mengajar merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah    teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi,  latih tubi,penyoalan,sumbangsaran dan permainan. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat pelajar,mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran pembelajaran. Pemilihan teknik mengajar perlulah berdasarkan kepada umur,kecerdasan,kebolehan dan minat  pelajar. Strategi bermakna kebijaksanaan dalam menguruskan sesuatu perkara. Ianya merujuk kepada kebijaksanaan guru memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah,teknik dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang ditentukan.
Dalam sesuatu proses pengajaran dan beberapa strategi pendekatan perlu dipertimbangkan,antaranya ialah;

·       Penentuan pendekatan berdasarkan objektif pelajaran

·       Pemilihan kaedah dan teknik mengajar berdasarkan pendekatan.

·       Penyusunan kaedah dan teknik mengajar secara sistematik dengan mengikut prinsip dan teori pembelajaran

·       Pengagihan masa dan langkah mengajar perlulah disusun dengan baik.

·       Pengagihan bahan bantu mengajar mengikut keperluan dalam setiap kaedah dan teknik mengajar.

·       Pengurusan kelas mengikut pendekatan,kaedah dan teknik mengajar yang dipilih.

 

5.0     Kaedah Dan  Strategi  Pengajaran Komputer  Dalam Pendidikan

Menurut  Tg. Zawawi ,  terdapat beberapa amalan profesional yang perlu dikuasai dan dihayati oleh para pendidik ,antaranya ialah

a)       Menterjemah kandungan kurikulum sebagai aktiviti pengajaran pembelajaran yang bermakna;

b)       Menguasai dan bijak mengguna alat teknologi terkini di samping dapat memanfaatkannya ke arah mengoptimumkan  proses pengajaran pembelajaran;

c)       Pengajaran dan pembelajaran bermakna dan berfikrah melalui penguasaan kemahiran generik;

d)       Membantu pelajar mengenalpasti matlamat pendidikan, mendefinisikan hala tuju bagi pelajarnya, memantau kemajuan pelajar, dan kemudian
           menyediakan ruang untuk pelajar belajar mengikut kadar kendiri;

e)       Bertanggungjawab menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran terarah kendiri yang kreatif dan  berdikari.

f)       Sumbangan kreatif dan inovatif khususnya dalam menghasilkan pakej pembelajaran bestari yang boleh membantu  proses pembelajaran pelajar ke arah
            akses kendiri.

        Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu dikuasai dan diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran komputer . Antaranya strategi inovatif yang berasaskan teknologi seperti perbincangan dengan rakan yang jauh, pembelajaran jarak jauh, penggunaan data sebagai sumber maklumat, memproses maklumat dan menghubungkan dapatan; merujuk ensaiklopedia eletronik; belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru. Untuk itu, aplikasi multimedia membolehkan pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar pengetahuan dan kemahiran yang relevan. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri.  Dalam konteks pengajaran pembelajaran teknologi maklumat beberapa kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diaplikasikan ,antaranya ialah,

a)       Perbincangan

Perbincangan  ialah kaedah dan strategi yang melibatkan  aktiviti  perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. Melalui kaedah ini pelajar dan guru  bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam komponen asas komputer dan teknologi maklumat . Perkongsian dan pertukaran idea dan maklumat mengenai asas komputer dan teknologi maklumat dapat dilaksanakan. Guru hanya menjadi penyelia kepada sesi perbincangan yang diadakan. Sebelum sesi perbincangan ini dijalankan  guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan  , ini bagi membolehkan pelajar membuat persediaan  mengenai topik yang akan dibincangkan. Pelajar memainkan peranan dengan aktif  memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk. Pelajar akan mencatatkan idea-idea yang dibentangkan  dan  pada peringkat akhir rumusan  dibuat oleh pelajar dengan bimbingan daripada guru . Perbincangan dijalankan  secara keseluruhan kelas. Melalui perbincangan secara kelas ini, beberapa perkara telah dapat dimanafaatkan oleh guru dan pelajar,antaranya ialah

·       Menggalakkan perkembangan mental pelajar di mana pelajar dapat     

·       memberikan idea mengenai tajuk asas komputer dan teknologi    

·       maklumat secara luas dan bebas,sistematik dan tepat.

·       Pelajar dapat melatih diri  berfikir dengan teliti, berbual dan mengemukakan soalan dan pandangan  mereka mengenai tajuk dengan jelas.

·       Pelajar dapat menggunakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan di antara satu sama lain di samping memupuk semangat bekerjasama serta mewujudkan interaksi sosial yang positif. Kemahiran lisan dapat dapat diperkukuhkan.


d)       Sumbangsaran

Sumbangsaran atau percambahan fikiran juga digunakan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran asas komputer dan teknologi maklumat. Melalui aktiviti ini satu sesi perbincangan dilaksanakan yang membolehkan setiap pelajar mengemukakan pendapat dan idea terhadap satu tajuk . Melalui sumbangsaran ini ,pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang mengandungi di antara empat hingga lima orang setiap kumpulan . bagi setiap kumpulan diberikan satu topik perbincangan dan ahli kumpulan akan menyumbangkan idea dan pandangan  yang dicatat oleh seorang pelapor setiap kumpulan yang dibentuk.Topik-topik yang dipilih adalah yang terkandung dalam  sukatan  iaitu asas komputer dan teknologi maklumat da ianya sesuai  dengan kebolehan pelajar . Sebelum menjalani sesi ini pelajar terlebih dahulu diberikan panduan oleh guru.  Pelajar dilatih mengemukakan idea dan pendapat mereka dengan cara yang logik dan analitis. Di samping itu juga dapat memupuk semangat kerjasama berkongsi maklumat antara satu sama lain. Pelajar juga dilatih supaya berusaha menyelesaikan masalah penting sesama mereka.

 

e)      Tunjukcara

Tunjukcara merupakan salah satu teknik yang dilaksanakan dalam pengajaran asas komputer dan teknologi maklumat.  Teknik ini juga dikenali  sebagai demonstrasi. Melalui teknik ini guru akan memberikan penerangan dan demonstrasi mengenai sesuatu isi pelajaran sebaliknya pelajar hanyalah melihat dan mendengar apa yang disampaikan .Contohnya teknik tunjukcara ini dilaksanakan dalam pengajaran  tajuk perkakasan komputer dimana guru terlebih dahulu menentukan tajuk,objektif dan kandungan isi pelajaran kepada pelajar. Alatan turut disediakan dan disusun mengikut langkah-langkah tertentu . Guru melakukan tunjukcara membuka dan memasang komponen perkakasan komputer Semasa melakukan demonstrasi   beberapa soalan dikemukakan kepada pelajar untuk menarik perhatian mereka terhadap isi pelajaran dan menguji kefahaman mereka terhadap penyampaian guru . Beberapa bahagian utama  dan penting akan dibincangkan dengan pelajar selepas tunjukcara, ini adalah untuk memastikan pelajar mengikuti setiap langkah yang diterangkan semasa demonstrasi tadi. Pelajar juga diberikan peluang untuk melakukan aktiviti demonstrasi seperti mana yang ditunjukkan oleh guru sebelum itu.

         Teknik demonstrasi atau tunjukcara ini telah memberikan beberapa kebaikan dan kesan kepada pelajar,antaranya.

·       Pelajar telah dapat mencontohi apa yang ditunjukkan dengan lebih mudah dan tepat.

·       Dapat mengukuhkan ingatan pelajar mengenai tajuk dan langkah-langkah untuk melaksanakannya.

·       Pelajar lebih mudah memahami isi pelajaran dan menimbulkan minat untuk belajar.

·       Kesilapan pelajar dapat dibetulkan oleh guru, ini secara tidak langsung membaiki kualiti pengetahuan pelajar.

 

f)       Projek

Tujuan kaedah ini ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan idea-idea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. Guru menyediakan tajuk projek  dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian.  Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang :

·       Tujuan projek

·       Hasil yang akan diperolehi

·       Prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi.

·       Tarikh akhir menyiapkan projek.

Ativiti ini dijalankan selepas pelajar menguasai kemahiran-kemahiran tertentu secara berpasangan. Pelajar menjalankan beberapa kaji selidik mengenai penggunaan komputer oleh guru sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ,pengetahuan guru-guru sekolah tentang jenis-jenis komputer dan perbandingan harga setiap komponen-komponen utama sistem komputer . Melalui projek ini pelajar telah membuat pemerhatian,mengumpul maklumat,menganalisis data serta membuat rumusan. Sebelum dilaksanakan projek ini, topik kajian telah ditentukan terlebih oleh guru. Tujuan dan langkah menjalankan kaji selidik telah ditentukan terlebih dahulu untuk memudahkan mereka membuat kajian. Bimbingan diberikan oleh guru dan hasil kaji selidik dibincangkan  dan penilaian dibuat selepas aktiviti kajian selesai dijalankan.

         Kaedah projek yang dilaksanakan ini telah memberikan kelebihan kepada pelajar,antaranya:

·       Memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri.

·       Pelajar dapat menggunakan deria mereka untuk memerhati,menganalisis,mentafsir serta membuat rumusan.

·       Pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di kelas dapat digunakan  dalam situasi sebenar.

 

g) Pembelajaran koperatif

Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan pelajar dari pelbagai  kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama .   Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk  rakan-rakan yang lain. 

Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah:

·       saling bergantung antara satu sama lain secara positif,

·       saling berinteraksi secara bersemuka,

·       akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri,

·       kemahiran koperatif, dan

·       pemprosesan kumpulan

         Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. Individu dalam kumpulan  dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. Pengajaran rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting. Dalam kaedah ini, pembahagian tugas diagihkan di kalangan pelajar dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Bahan  pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Setiap pelajar diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelah menguasai topik kecil sendiri, pelajar akan mengajar rakan-rakan lain dalam  kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan  yang diberi. Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan pelajar. Kemungkinan besar bahan baru   dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea. Pembelajaran koperatif menggalakkan pelajar berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam,  sesuai dengan falsafah konstruktivisme.


h)   Pembelajaran Kolaboratif

Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran Kolaboratif berjalan, interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar. Schrage (1990) menyatakan pembelajaran kolaboratif melebihi aktiviti bekerjasama kerana ia melibatkan perkongsian hasil penemuan dan hasil yang didapati daripada pembelajaran baru. Menurut Jonassen (1996), pembelajaran secara kolaboratif dapat membantu pelajar membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibandingkan dengan pembelajaran secara individu. Dengan menjalankan aktiviti dan projek pembelajaran secara kolaboratif secara tidak langsung  kemahiran-kemahiran seperti bagaimana berkomunikasi akan dipelajari oleh pelajar.

i)  Pembelajaran Anjal
 Pengajaran dan pembelajaran modul tidak semestinya dijalankan pada jadual waktu rasmi. Pembelajaran anjal melibatkan masa pelajar belajar dan kurikulum harus dirancang dengan sebaiknya disamping mewujudkan jadual waktu anjal. Dalam kaedah pengajaran pendidik guru harus diambil kira perbezaan pelajar itu sendiri.  Maka pembelajaran anjal harus dilaksanakan diluar waktu pembelajaran kelas biasa.

 

j)     Kaedah Menyoal

 Kaedah menyoal digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran asas komputer dan teknologi maklumat. Melalui kaedah ini pemikiran pelajar dirangsangkan dengan beberapa soalan dikemukakan kepada pelajar. Melalui penyoalan  ini pelajar perlu melaksanakan perkara-perkara berikut :

·       Mengingat semula fakta, prinsip atau generalisasi yang spesifik.

·       Menunjukkan kefahaman dengan cara menyatakan atau menerangkan sesuatu .

·       Menganalisis maklumat dengan cara mendapatkan hubungan baru antara idea,prinsip prinsip yang terlibat dan implikasi yang timbul.

·       Mengsintesis maklumat dengan cara mencantumkannya dalam pelbagai cara

·       Menilai maklumat dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai alasan atau hujah.

           Dalam penyoalan , aras penyoalan adalah mengikut tahap apa yang telah diletakkan dalam Taksonomi Bloom iaitu dari peringkat pengetahuan sehinggalah ke peringkat sintesis atau penilaian bergantung kepada kecerdasan pelajar.  Bahan pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari tahap rendah sehingga ke tahap menengah, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif  pelajar. Pelajar yang lemah akan diberi lebih banyak soalan berbentuk pengetahuan dan kefahaman.  Pelajar cerdas, penumpuannya lebih kepada soalan aplikasi dan dan analisi. Sebagai contoh dalam tajuk Perkakasan Komputer, guru mengemukakan  soalan aras pengetahuan di mana pelajar perlu mengetahui nama-nama komponen yang diperkenalkan dan kemudian memberi maklum balas apabila ianya disoal


k)   Pembelajaran Kendiri  
Melalui kaedah pembelajaran ini pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat khususnya dalam memahami sesuatu tajuk yang . Menurut Rogers (1994) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang, secara semulajadi semua manusia mempunyai keinginan untuk belajar. Malalui pembelajaran kendiri ini, pensyarah hanyalah  bertindak sebagai fasalitator melaksanakan  tugas-tugas seperti di bawah ,

·       Membina suasana pembelajaran yang positif.

·       Menjelaskan maksud pelajar.Menyusun dan membina sumber maklumat.

·       Menyeimbangkan di antara komponen kecerdasan dan emosi.

·       Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya.

Pembelajaran kendiri  dapat dipraktikkan  oleh pelajar dalam pembelajaran asas perkakasan komputer. Contohnya pelajar mendapatkan maklumat mengenai pelbagai jenis perkakasan komputer dan fungsinya dari pelbagai sumber maklumat. 
 
l)  Penerapan Nilai-Nilai Murni
Sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, penerapan nilai-nilai murni perlulah dilakukan walau dengan apa kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Dalam pengajaran subjek Komputer Dalam Pendidikan ini  telah  diterapkan dengan beberapa nilai murni agar pelajar-pelajar dapat dibentuk ke arah yang positif. Nilai-nilai murni yang akan diterapkan adalah seperti:
a)  Berdikari
b)  Bekerjasama
c)  Tepati masa
d)  Sabar

Penerapan nilai murni di atas dapat diterapkan secara tidak langsung dalam beberapa aktiviti pengajaran pembelajaran.Contohnya dalam aktiviti kumpulan  melakukan proses membuka dan memasang komponen komputer serta mengenali fungsi perkakasan komputer , pelajar akan bekerjasama dan melakukan aktiviti yang ditetapkan dengan penuh minat dan sabar, disamping mengikut jangkamasa yang ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu aktiviti.
 

m)  Kemahiran Berfikir
Kemahiran berfikir secara kritis ialah proses menggunakan minda untuk menilai, meneliti dan membuat pertimbangan mengenai sesuatu idea, isu, masalah atau fenomena berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pengajar hendaklah memasukkan aspek-aspek kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Ia akan menyebabkan pelajar-pelajar terangsang dengan pengajaran dan pembelajaran agar objektif perisian boleh dicapai. Dalam kemahiran berfikir, antara perkara-perkara yang ditekankan ialah seperti membanding dan membeza, membuat kategori, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, menyusun mengikut urutan, menyusul periksa andaian dan membuat ramalan.

n)  Pembelajaran Aktif
Dalam strategi pembelajaran aktif, pelajar bukan sahaja belajar dari dari guru malah pelajar boleh mendapatkan maklumat menggunakan kemudahan teknologi maklumat. Pelajar akan mendapatkan maklumat yang diperlukan secara sendiri yang dikatakan akses kendiri. Pelajar digalak untuk meneroka dan mendalami bidang ilmu tertentu supaya mendapat tahap pencapaian yang cemerlang.

 

RUJUKAN

Arbak Othman .1985. Mengajar Tatabahasa. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.

Arif Sukardi. 1987. Prinsip-Prinsip(Teori) Pembelajaran. Www.Ut.Ac.Id/Ol-Supp/Fkip/Pgsm3803/ . (20 Dis 2000).

Ee, Ah Meng .1987.Pedagogi Untuk Bakal Guru. Fajar Bakti, Petaling Jaya.

Kamarudin Husin .1988.Pedagogi Bahasa. Longman (M), Kuala Lumpur.

Kaye, Barrington .1970. Participation In Learning. London.

Kementerian Pendidikan Malaysia.1998. Buku Panduan Pelaksanaan Kurikulum KDP 14 Minggu Latihan Guru Sekolah Bestari. Kuala Lumpur:

Kemp, Jennold E .1987. Corak Rancangan Pengajaran - Suatu Rancangan Untuk menggubal Unit Dan Kursus.Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur.

Knowles, M. 1975. Self-Directed Learning. Chicago: Follet.

Knowles.1984. Andragogy in Action. San Francisco.

Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .1995. Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Kaedah Dan Strategi. Masa Enterprise,Kajang.

Tang, Chee Yee .1988.Panduan Latihan Mengajar . Fajar Bakti, Petaling Jaya.

Tengku Zawawi B Tengku Zainal. ( Tanpa Tarikh). Kuirkulum Matematik Sekolah Bestari.
www.mpkt.edu.my/kurimath_bestari.html

Thompson, Brenda .1974. Learning To Teach. London.