Make your own free website on Tripod.com

 

Modul 3: Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

 

 

 

a) Soalan Dan Aktiviti

 

b)    Kriteria Penilaian

 

 

Tajuk / Latihan

Aspek Penilaian

Kriteria Penilaian

Pemberatan Markah

 

Unit 1.

Konsep Asas Sistem Komputer

 

1.                        

 

·       Definisi Komputer
Perkakasan Sistem Komputer

·       Unit pemprosesan Pusat

 

 

·       Dapat menjelaskan dengan betul makna komputer .

·       Mengetahui keupayaan sistem  komputer untuk menyimpan,menyusun,memilih dan
mendapatkan data.

·       Dapat menyatakan aliran sistem  komputer  yang terdiri daripada input, proses,  output    dan  storan

·       Mengetahui dan memehami  dengan  jelas  fungsi Unit Pemprosesan Pusat (CPU) sebagai komponen utama dalam Aliran  sistem Kerja .

·       Membincangkan dan mengaitkan
komponen aliran sistem kerja bagi input dan output dengan peranti-peranti yang bersesuaian

  

 


15

 

Unit 2:

Perkembangan Teknologi Perkakasan

1.                                                     

 

·       Definisi dan sejarah perkembangan Komputer

·       Makna Perkakasan dan   komponen papan induk.

·       Perkembangan  perkakasan dan fungsinya

 

 

·       Dapat  memahami dan memperihalkan sejarah perkembangan komputer bermula daripada tiub vakum  hingga kini

·       Dapat mengetahui  dan menjelaskan makna perkakasan .

·       Mengetahui dan memahami  jenis-jenis perkakasan komputer serta dapat  menjelaskan  perkembangan perkakasan komputer dan idea/keadaan yang mencetuskan penciptaannya

·       Menunjukkan kefahaman  mengenai mengenai  peranti output serta dapat memberikan beberapa contoh yang membezakan jenis peranti input dan output

·       Dapat memberikan beberapa cadangan idea-idea baru bagi memajukan perkakasan yang sedia ada

 

 

 

 

15

 

Unit 3:

1.                                                   

 

·       Fungsi Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

·       Papan Induk Dan Komponen Nombor Asas Penduaan dan Perenam belas Operasi Logik dan Aritmetik Komputer

 

 

·       Dapat menjelas dan  menerangkan bagaimana CPU memproses data.

·       Dapat menghuraikan  serta menunjukkan kefahaman terhadap  fungsi CPU sebagai komponen utama dalam aliran sistem kerja

·       Dapat  menjelaskan dengan betul serta membuat perkaitan antara nombor asas penduaan dan perenam belas dengan operasi logik dan aritmetik komputer
.

 

 

 

 

20

 

Unit 4:

Membuka Dan Memasang Komponen Unit Sistem

 

 

 

 

 

·       Mengenalpasti  komponen-komponen pada papan induk berikut:  
mikropemproses, RAM, BIOS, expansion slot, kad, jumper.

·       Memasang peralatan komputer dan komponen-komponen seperti  kad dan RAM pada papan induk.

·       Ciri-Ciri RAM, ROM dan EPROM serta fungsi masing-masing dalam suatu sistem komputer.

·       Ciri –Ciri Storan Primer dan Sekunder

 

 

 

 

·       Dapat mengenalpasti dengan tepat dan dapat memperihalkan fungsi komponen pada papan induk

·       Dapat melakar / melabel kedudukan komponen-komponen pada papan induk.

·       Dapat memperihalkan dengan betul storan primer dan sekunder

·       Menunjukkan kefahaman terhadap ciri dan fungsi RAM,ROM dan EPROM.

·       Dapat  melaksanakan aktiviti menanggal dan memasang semula sistem komputer dan komponen- komponen pada papan induk  mengikut urutan yang betul.

·       Kebolehan memasang dengan betul peralatan komputer dan komponen seperti kad dan RAM pada papan induk

·       Menyenggara perkakasan  komputer dan mempastikan sistem komputer dalam keadaan terbaik

·       Menunjukkan kefahaman terhadap  keupayaan sesuatu storan primer di dalam sesebuah PC.

·       Dapat  menyatakan dengan betul perbezaan antara keupayaan storan primer dan storan sekunder dari segi ciri dan fungsi.

 

 

 

 

20

 

Unit 5:

Pengurusan Cakera Keras Dan Perisian sistem

 

1.                                                   

 

·       Penyediaan Disket Sistem atau Start   Disk Dan Fail Utama

·       Proses membina pembahagian pada  cakera keras

·       Memformat Cakera Keras

·       Melakukan Instalasi Sistem Operasi  Windows

 

 

·       Menunjukkan pengetahuan tentang beberapa sistem pengendalian yang boleh digunakan pada komputer

·       Dapat menghasilkan satu disket sistem atau startup disk mengikut prosdur yang betul

·       Mengenalpasti fail-fail utama dalam disket sistem dan dapat menggunakannya

·       Dapat menggunakan disket sistem secara berkesan untuk melakukan pembahagian (partition hard disk)

·       Dapat membuat format pada cakera keras mengikut langkah dan urutan yang betul..

·       Berjaya memasukkan sistem operasi  dalam sistem komputer 

 

 

 

 

 

20

 

Sahsiah

 

 

 

·       Tanggungjawab

·       Minat

·       Kerajinan Dan Kesungguhan

·       Kehadiran

·       Ketepatan Masa

·       Kerjasama

 

 

10

 

JUMLAH

100