Make your own free website on Tripod.com

 

BORANG PENILAIAN KURSUS

 

 

Bahagian A.1.         Tajuk :                ____________________________________________

 

2.         Matapelajaran : __________________________________________

 

3.         Peringkat : - Tandakan ( / ) Di ruangan yang sesuai        

 


KBSR

 


KBSM

 


Maktab Perguruan

 


Lain-Lain

 

 

 

 

 

 

4.         Jenis Media :- Tandakan ( / ) Di ruangan yang sesuai.

 

 

CD ROM

 

 

 

INTERAKTIF VIDEO

 

 

 

HYPERMEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDI

 

 

 

 

VIRTUAL REALITY

 

 

 

CDI

 

 

 

 

 

5          Jenis Pengajaran Pembelajaran Bantuan Komputer

         
          Tandakan ( / ) Di ruangan yang sesuai.

 

PPBK

Tandakan ( / )

PPBK

Tandakan ( / )

Latih Tubi

 

Tuturiol

 

 

Simulasi

 

Permainan

 

 

Penyelesaian Masalah

 

Discovery

 

 

Ujian

 

Lain-Lain

 

 

 

 

6          Tujuan / Objektif  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7          Pengetahuan Sedia Ada

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8          Penerbitan Dan Tarikh :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

BAHAGIAN B

 

(a)       Nilai Pendidikan

 

SKALA                                                                                               Ya                    Tidak             

 


1.         Topik ini penting  dan  menepati sukatan 

 


2.         Strategi pembelajaran sesuai        

 


3.         Murid digalakkan berfikir

 


4.         Penyampaian tersusun

 

 

(B)       Kandungan Perisian

 

SKALA                                                                                               Ya                    Tidak

 


1.         Adakah  pengenalan menarik

 


2.         Adakah maklumat menu mencukupi

 

 


3.         Isi kandungan bertepatan  dengan sukatan

 


4.         Bahas penyampaian sesuai dan mudah difahami

 


5.         Tiada kesilapan ejaan

 


6.         Penutup sesuai

 

 

 

C.        Rekabentuk dan Persembahan                                     Ya                    Tidak

 

 


1.         Perisian mudah dikendalikan ( user friendly)

 


2.         Rekabentuk skrin menarik

3.                  Mempunyai ciri-ciri keinteraktifan 

           penggunan 
4.       Susunan mudah dan menarik

 


5.       Penggunaan  grafik dan animasi menarik 
          dan sesuai


6.         Pemilihan warna  berseuaian dan menarik


7.         Kesan audio sesuai dan menarik


8.         Peluang untuk tindakbalas oleh pelajar                             

           mudah dan senang dikendalikan.

 

 

(D)       Penggunaan Perisian

 


1.         Arahan ringkas dan mudah difahami

 


2.         Perisian ini mudah gunakan           

    

3.         Tiada gangguan teknikal

           

4.         Pelajar dapat mengawal  kadar kecepatan

 

 

E.        Dokumentasi Perisian

 

     SKALA                                                                                          Ya                    Tidak 

   
1.             Manual disediakan dengan tersusun

2.             Maklumat dan panduan mudah difahami


3.             Soalan dan arahan  mudah diikuti     

   

4.            Tindak balas jawapan baik dan menarik                        

   

 

   F.      Tanggapan Keseluruhan

 

   SKALA                                                                                            Ya                    Tidak

  
1.            Mempunyai kelebihan berbanding dengan
              bahan yang lain

 


2.            Ciri-ciri  interaktif  digunakan dengan baik

 

3.                      Boleh meningkatkan  motivasi

 

 


 4.        Menepati objektif pembelajaran

 

  5.       Perisian ini berupaya meningkatkan pembelajaran

 

 

 

BAHAGIAN C

 

 

1.      Nyatakan beberapa ciri yang menarik di dalam perisian.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.     Nyatakan beberapa ciri yang kurang memuaskan di dalam perisian.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.         Nyatakan nilaian secara keseluruhan  tentang mutu perisian PPBK ini.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.         Berikan beberapa saranan untuk memperbaiki mutu persembahan  

           perisian ini.:

          ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

  

5.         Adakah perisian ini sesuai digunakan untuk pembelajaran .Berikan   

           sebab.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6.         Adakah perisian ini idak sesuai digunakan untuk pembelajaran.      
           Berikan sebab

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nama :              ______________________________________________

 

Tandatangan :  ______________________________________________

Tarikh :            ______________________________________________